Yönetmelik

 

YÖNETMELİK

Süleyman Demirel Üniversitesinden:

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİENDÜLÜS MEDENİYET ARAŞTIRMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİYÖNETMELİĞİ

BİRİNCİBÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğüne bağlıolarak kurulan Süleyman Demirel Üniversitesi Endülüs Medeniyet AraştırmalarıUygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine, çalışma şekillerine ilişkin usûl ve esaslarıdüzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; Süleyman Demirel Üniversitesi Endülüs Medeniyet AraştırmalarıUygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usûl ve esaslarıkapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılıYükseköğretim Kanununun 7’nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralıalt bendi ile 14 üncümaddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Araştırma Birimi: Merkez içinde yer alan araştırma birimlerini,

b) Danışma Kurulu: Merkezin danışma kurulunu,

c) Merkez (ESMAM): Süleyman Demirel Üniversitesi Endülüs Medeniyet AraştırmalarıUygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Süleyman Demirel Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

g) Senato: Süleyman Demirel Üniversitesi Senatosunu,

ifade eder.

İKİNCİBÖLÜM

Merkezin Amacıve Faaliyet Alanları

Merkezin Amacı

MADDE 5 (1) Merkezin amacı, bünyesindeki birimler aracılığıyla faaliyetler düzenlemeyi ve yürütmeyi amaçlamaktadır. 

 

Merkezin Faaliyet Alanları

MADDE 6 (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5’inci maddesinde belirtilen amaçlarıgerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a)Merkezin amacıdoğrultusunda disiplinlerarasıfaaliyetler düzenlemek,

b)Endülüs araştırmalarıyla ilgili arşiv oluşturmak,

c)Kurs, sempozyum, konferans ve çalıştaylar düzenlemek,

ç) Yılda iki kez yayınlanmak üzere ‘Kurtuba Araştırmaları’isimli dergi yayınlamak,

d)Araştırma kapsamında farklıulusal ve uluslararasıüniversite, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

e)Merkez bünyesi araştırma ekibi, öğretim elemanlarıve lisansüstüeğitim öğrencileriyle eğitsel amaçlıgeziler düzenlemek,

f)Üniversitelerin farklıalanlarda çalışan akademisyenlerini bir araya getirerek, disiplinlerarasıçalışma imkânısağlamak,

g)Yürütülen bilimsel faaliyetler, yayınlar, projeler, rapor, kitap ve benzeri çalışmalar neticesinde konu ile ilgili bilimsel yayım yapmak,

            ğ) Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmalarıyapmak.

 

 

 

ÜÇÜNCÜBÖLÜM

Merkezin Yönetim Organlarıve Görevleri

Merkezin Yönetim Organları

MADDE 7 (1) Merkezin yönetim organlarışunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 (1) Müdür; Üniversite’de tam zamanlıgörev yapan alanında uzman öğretim elemanlarıarasından Rektör tarafından üçyıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar atanabilir. Müdürün görevinin başında altıaydan fazla bulunamamasıdurumunda, yeni bir Müdür görevlendirilir.

(2) Müdürün önerisi üzerine Üniversite’de alanında uzman öğretim elemanlarından en çok iki kişi müdür yardımcısıolarak rektör tarafından üçyıl süre ile görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yaparlar. Müdür, görevi başında bulunmadığızaman yardımcılarından birisini vekil bırakır.

(3) Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşısorumludur.

Müdürün Görevleri

MADDE 9 (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarınıuygulamak.

ç) Danışma Kurulunu olağan veya gerekli gördüğüdurumlarda olağanüstütoplantıya çağırmak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programınıhazırlamak ve bunların onaylanmışşeklini Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcılarıile araştırma birimlerinin başkanlarıarasından Rektör tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Görev süresi üçyıldır. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan ya da boşalan veya altıaydan fazla yurt içi ya da yurt dışında görevlendirilen üyelerin yerine yenileri görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu ayda en az bir kez toplanır. Yönetim Kurulu kararlarıDanışma Kurulu üyelerinin incelemesine açık tutulur, ayrıca bu kararların birer nüshasıRektörlüğe ve ilgili akademik birimlere yönlendirilir.

Yönetim Kurulunun Görevleri

MADDE 11 (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programınıgörüşerek karara bağlamak.

c) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.

ç) Merkezin bünyesinde bu Yönetmeliğin 14 üncümaddesinde belirtilen araştırma birimlerine ek olarak, kurulacak olan birimleri belirlemek ve bunlardan faaliyetsiz birimleri kapatmak üzere Rektörlüğe sunmak.

d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programınıhazırlamak ve bunlarıRektörlüğe sunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarıdoğrultusunda çalışmalar yürüten veya çalışma alanlarının Merkeze katkısıolacağıdüşünülen Üniversite ile diğer kişi, kurum ve kuruluşların temsilcilerinden olmak üzere en az yirmi üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulunun önerisi ile Rektör tarafından üçyıllığına görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu yılda bir kez olağan şekilde toplanır. Müdür gerekli gördüğütakdirde Danışma Kurulunu olağanüstütoplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun Görevleri

MADDE 13 (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Uzun vadeli bilimsel faaliyet planlarınıdeğerlendirerek Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

b) Merkeze, çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan bilgi vermek, deneyim ve önerilerde bulunmak.

 

 

 

 

 

DÖRDÜNCÜBÖLÜM

Merkezin Araştırma Birimleri

Merkez Araştırma Birimleri

MADDE 14 (1) Merkezin başlıca araştırma birimleri; Medeniyet ve Kültür Araştırmaları, İnsanîve İktisadîAraştırmalar, Tıp Araştırmaları, Felsefe-Politika ve Değer Araştırmaları, Din ve Dil Araştırmaları, ve Gençlik Araştırmalarıbirimlerinden müteşekkildir. Araştırma Merkezi, ihtiyaçolmasıhalinde Yönetim Kurulu kararıyla araştırma birimlerini artırabilir ya da azaltabilir.

             Araştırma Birimlerinin Teşekkülüve Çalışma Esasları

MADDE 15 (1) Yönetim Kurulu 14 üncümaddede belirtilen araştırma birimlerine yeni birimler ilave edebileceği gibi bunlarıfaaliyetsizlik nedeniyle de kapatabilir.

(2) Üniversite mensubu olup Merkez bünyesinde kurulu olan araştırma birimlerinin herhangi birisi ile ilgili çalışmasıolan öğretim elemanı, talebi halinde Merkez Müdürünün görevlendirmesiyle ilgili araştırma biriminde yer alabilir.

(3) Bir öğretim elemanıbirden fazla araştırma birimine üye olabilir.

(4) Bir araştırma birimi en az üçöğretim elemanının talebi ile kurulur. Merkez Müdürü’nün uygun gördüğübir öğretim elemanı, birim yöneticisi olarak iki yıl süreyle görevlendirilir.

BEŞİNCİBÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel İhtiyacı

MADDE 16 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine 2547 sayılıKanunun 13 üncümaddesi ve ilgili mevzuat uyarınca Rektör tarafından görevlendirilerek karşılanır.

Yürürlük

MADDE 17 (1) Bu Yönetmelik yayımıtarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörüyürütür.

 

Yayın Tarihi: 19/01/2017
Okunma Sayısı: 1141