Makale Yazım Kuralları

Tüm Makale Türleri için Yazım Kuralları
1. Makale: Sayfa yapısı A4 boyutunda Microsoft Word yazılım programı kullanılarak, Calibri yazı karakteri ile 11 punto, tek satır yazılmalıdır. Sayfa kenarlarında üst 2.5 cm, alt 2.5 cm, sol 3 cm, sağ 2.5 cm boşluk bırakılmalı ve sayfalar numaralandırılmalıdır.
2. Yazar adı ve adresi: Yazarın adı, soyadı büyük ve kalın olmak üzere ilk sayfada başlığın alt kısmında sağ üst köşede yer almalıdır. Görev yaptığı/öğrenim gördüğü kurum ve bölüm ismi ile e-mail adresi ve telefon numarası, normal ve italik karakterde harflerle yazılarak dipnot şeklinde verilmelidir.  
3. Başlık: 13 punto koyu yazı karakteriyle yazılmalıdır.

Akademik makale şeklinde bir yazı türü ile yarışmaya katılacak adaylar için yazım kuralları aşağıda belirtilmiştir:
1. Dipnot yazım kuralları: Dipnotlar sayfa sonunda verilmelidir. Calibri ve 9 punto yazı tipinde olmalıdır. Dipnotlar, eser belirtmede kullanılabileceği gibi kısa açıklamalar için de kullanılabilir.

*Dipnotlar aşağıda belirtilen kaynakça gösterimine ek olarak, sayfa numarası eklenerek verilmelidir.

2. Kaynakça yazım kuralları

a. Kitaplar:

Tek yazarlı kitaplar:
Yazar Soyadı, Yazar isminin baş harf(ler)i., (Yayın yılı), Kitap Adı, Kitabın Baskısı, Yayın Yeri: Yayınevi.

Dağlı, F., (2015), Şehir Toplumunda Siyaset, 2. Baskı, Ankara: Dipnot Yayınları.

İki-altı yazarlı kitaplar:
İkiden altıya kadar (altı yazar da dâhil) yazarı olan kitaplarda tüm yazarlar dipnotta gösterilmelidir.

Birinci Yazar Soyadı, Birinci Yazar isminin baş harf(ler)i., İkinci Yazar Soyadı, İkinci Yazar isminin baş harf(ler)i. ve  Üçüncü Yazar Soyadı, Üçüncü Yazar isminin baş harf(ler)i., (Yayın yılı), Kitap Adı, Kitabın Baskısı, Yayın Yeri: Yayınevi.

Yıldırım, C., Işılak, A. ve Akkurt, K., (2015), Türk Medeniyet Tarihi, 3. Baskı, İstanbul: Mavera Kitabevi.

Not:İngilizce yayınlarda “ve” yerine “and” kullanılmalıdır.

Yedi ve daha fazla yazarlı kitaplar:

Altıncı yazara kadar (altıncı yazar da dâhil) tüm yazarlar dipnota yazılarak altıncı yazardan sonra Türkçe kitaplarda “vd.” İngilizce kitaplarda “et al.” kısaltması yapılmalıdır.

Yazar Soyadı, Yazar isminin baş harf(ler)i. vd., (yayın yılı), Kitap Adı, Kitabın Baskısı, Yayın Yeri: Yayınevi.

Erdem, R., Songur, H., Alkan, A., Yılmaz, N., Akkaş, E., Erdem, İ. vd., (2018), Sağlık Kurumlarına Sosyolojik Bakış, 1. Baskı, Isparta: Hayal Yayınları.

Editörlü kitap:

Yazar Soyadı, Yazar isminin baş harf(ler)i., (Yayın yılı), “İçerdeki makalenin veya bölümün adı”, içinde Editörün İsminin Baş Harf(ler)i. Editör Soyadı (Ed.), Kitabın Adı, (ss. Makale veya bölümün sayfa aralığı), Kitabın Baskısı, Yayın Yeri: Yayınevi.

Çarıkçı, İ. H. ve Arslan, E. T., (2010), “Türk Yönetim Geleneğinde Kayırmacılığın Tarihi Seyri”, içinde R. Erdem (Ed.), Yönetim ve Örgüt Açısından Kayırmacılık, (ss. 27-39), 1. Baskı, İstanbul: Beta Yayınları.

Not:Editör ikiden fazlaysa ikinci yazardan sonra “vd.” kısaltması yapılmalıdır.

Çeviri kitap:

Uyarı:Çeviri kitaplarında kitabın orijinalinin hangi yılda yayınlandığı da belirtilmelidir.

Yazar Soyadı, Yazar isminin baş harf(ler)i., (yayın yılı), Kitap Adı,  (Çev. Kitabı Çeviren Yazarın İsminin Baş Harf(ler)i. Yazarın Soyadı), Kitabın Baskısı, Yayın Yeri: Yayınevi.

Neiman, S., (2006), Modern Düşüncede Kötülük, (Çev. A. Sargüney), 1. Baskı, İstanbul: Ayrıntı Yayınları. (Orijinal Baskı: 1999).

b. Makaleler:

Yazar Soyadı, isminin baş harf(ler)i., (yayın yılı), “Makalenin Adı”, Makalenin Yayınlandığı Derginin Adı, Makalenin cildi(sayısı): Makalenin Sayfa Aralığı, Alıntı yapılan sayfa numarası.

Koçak, Y. ve Terzi, E., (2012),  “Türkiye’de Göç Olgusu, Göç Edenlerin Kentlere Olan Etkileri ve Çözüm Önerileri”, Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3(3): 163-184.

c. Tezler:

Sağırlı, M., (2006), Eğitim ve İnsan Kaynağı Yönünden Türk Beyin Göçü: Geri Dönen Türk Akademisyenler Üzerine Alan Araştırması, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, İstanbul.

d. Sözlük:

Jackson, Y. (Ed.), (2006), Encyclopedia of Multi Cultural Psychology, London & New Delhi: Sage Publications.

e. İnternet kaynağı:

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/discrimination_1?q=discrimination, Erişim Tarihi: 03.07.2013.

AYNI YAZARDAN İKİNCİ DEFA ATIF YAPILACAĞINDA 

Kitaplar için,
Dağlı,a.g.e.,s. 29.

Makaleler için,
Koçak, a.g.m., s. 45.
Tezler için,
Sağırlı, a.g.t., s. 401.
Aynı yazarın iki eseri kullanıldığında,

Yazar Soyadı, Eserinin Adı, Sayfa numarası.
Dağ, Eski Dünya…, s. 29.
Dağ, İmparatorluğun…, s. 112. 

Yayın Tarihi: 19/01/2017
Okunma Sayısı: 2012